Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Събиране на вземания

От 2012г. кантората представлява банки, финансови институции, компании от национално и международно ниво при събиране на различни по вид, основание, просрочие и размер вземания.

 • Предсъдебна фаза

FLS подпомага клиента при подновяване на учредени в негова полза обезпечения, изпращане на нотариални покани, уведомления за предсрочна изискуемост, водене на преговори за извънсъдебно уреждане на спора (във всички фази на събирането на вземания), в т.ч. изготвянето на самите споразумения или преструктуриране на дълга.

 • Съдебна фаза

FLS осъществява процесуално представителство на своите клиенти, като образува и води всички предвидени в закона съдебни производства: заповедни, искови, обезпечителни, жалби срещу действията на съдебните изпълнители, както и представителство във всички фази на производства по несъстоятелност, ликвидация и др.

Конкретният вид на производството се определя след първоначален анализ на характеристиките на възложените за събиране вземания и в зависимост от спецификите на  всеки отделен възложен  казус и изискванията на клиента.

 • Изпълнително производство

Кантората работи успешно с частни съдебни изпълнители на територията на цялата страна. Установените добри контакти позволяват договаряне на специфични правила за работа със съдебните изпълнители, с оглед нуждите и изискванията на клиента.

Корпоративно и търговско право

Успешната дългогодишна и ефективна практика на кантората я поставя на челни позиции в областта на корпоративното и търговско право, със специален акцент върху финансовия сектор.

От 2012г. FLS си партнира с кредитни и финансови институции, с клиенти, осъществяващи дейността си в България и в чужбина в разнообразни сектори, като: промишленост, търговия със стоки, строителство, управление на собственост, услуги и много други. През последните години екипът управлявала значителен брой случаи от различно естество, което създава едно от сериозните преимущества на кантората, а именно – експертизата при обработването на голям брой дела на всички етапи от процеса.

Правно обслужване

Кантората ни предлага цялостно правно обслужване на юридически лица – търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и общини чрез правни консултации на клиентите относно осъществяваната от тях дейност, изготвяне на всякакви видове документи и извършването на одит и анализ за съответствие със законодателството и регулаторните режими.

Продуктите ни в тази област позволяват Вашето дружество, сдружение, фондация, община да има на разположение постоянна юридическа помощ от квалифицирани юристи. За да постигате високи резултати, ние се запознаваме детайлно със спецификите на Вашата сфера на дейност, релевантното законодателство и обслужващите институции, като Ви предлагаме юридически разрешения на възникналите правни въпроси през призмата на мениджърското Ви виждане за развитие.

Дружествено право

Кантората предлага пълния спектър от услуги в областта на дружественото право, а именно:

 • Регистрация на търговски дружества;
 • Сделки с търговски дружества;
 • Преобразуване на търговски дружества;
 • Апорти;
 • Прекратяване и ликвидация.

Облигационно право

В областта на облигационното право FLS предлага консултации и комплексно правно обслужване при:

 • ​Изготвяне и представителство при сключване на различни видове договори – за недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, изработка, дарение, продажба, наем, пренаемане и прекратяване на наемни отношения, доставка, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг, договори за кредит, заем, договор за гражданско дружество и др.
 • Изготвяне на договори за търговската дейност на дружества;
 • Разваляне и прекратяване на договори – извънсъдебно и по съдебен ред;
 • ​Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.;
 • ​Извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;
 • ​Опрощаване, сливане, прехвърляне на вземания, поемане на дълг, делегация;
 • Процесуално представителство и правна защита по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори във всички икономически сектори и сфери на живота пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и др.
 • Осигуряваме и цялостно съдействие по договори за цесия, като ще получите адекватни съвети при закупуване на портофейл от необслужвани кредити, както и за единични прехвърляния. Ще Ви консултираме за всяка стъпка от закупуването на задължението до образуването и воденето на изпълнително дело за неговото събиране.

Застрахователно право

• Правни консултации при сключване на застрахователни договори;
• Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;
• Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;
• Цялостно и комплексно правно обслужване на физически и юридически лица във връзка със
застрахователното право;
• Цялостно и комплексно правно обслужване на застрахователни компании във връзка със
застрахователното право;
• Процесуално представителство в съда от опитни адвокати, водене на дела пред всички
съдебни инстанции.

Сливания и придобивания

FLS извършва пълен набор консултантски услуги, както при придобиване, така и при продажба на бизнес, структуриране на съвместно предприятие или придобиване на част от бизнес процеси/портфейли:

 • правен анализ и одит на придобивания бизнес/портфейл от гледната точка на всички отрасли на правото и съответствието със специфичните регулации в съответния бизнес сектор;
 • съдействие за правен анализ и одит на продавания бизнес/портфейл;
 • разработване на индивидуални схеми и варианти за структуриране на сделката при отчитане на конкретните обстоятелства и целите на страните;
 • подготовката на документите по сделката във всички нейни етапи – писма за намерения, предварителни договори, договори за покупко-продажба, опции, документи за реализиране на сделката;

представителство на клиентите в преговори.

Вещно право

В областта на вещното право Адвокатско съдружие “Фронтекс Лигъл Сървисис” Ви предлага
следните услуги:
• Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими
имоти и движими вещи;
• Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;
• Изготвяне на подробно правно становище и анализ на правото на собственост;
• Изготвяне на предварителни договори за продажба и строителство на недвижими имоти;
• Подготовка на всички документи, необходими за сключването на сделката и съдействие при
провеждане на преговори;
• Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване,
на пристрояване, право на преминаване;
• Договори за строителство;
• Процесуално представителство при спорове за собственост и владение, делба и подобрения.

Трудово и Осигурително право

Правните услуги, които FLS предоставя в областта на трудовото и осигурително право са:
• Подготовка и консултиране относно съставяне на трудово – правен пакет за
конкретно предприятие: индивидуални трудови договори, длъжностни
характеристики, правилници за вътрешния ред, за здравословни и безопасни условия
на труд, пожарна безопасност, хигиена, охрана, вътрешни наредби и инструкции;
• Актове на работодателя в процеса на непосредствената организация на работния
процес;
• Отпуски, основна структура и допълнителни елементи на трудовото възнаграждение;
• Прекратяване на трудовото правоотношение – срокове, обезщетения, последици;
• Преструктуриране на предприятия;
• Извънсъдебно и съдебно разрешаване на спорове между работници/служители и
работодател;
• Представителство и защита при оспорване на уволнения и искове за обезщетения;
• Представителство пред контролиращи държавни или общински органи.

Защита на лични данни

Кантората разполага със специализиран екип от юристи с висока експертиза и разнообразен опит в
сферата на защитата на личните данни.
Сред предлаганите услуги във връзка със защитата на личните данни са:
• Провеждане на обучения, персонализирани спрямо потребностите на Клиента.
• Изпълнение на функцията „Длъжностно лице по защита данните”.
• Цялостен анализ на основните процеси по обработване на лични данни при Клиента, на свързаните с
тях процедури и документи. Формулиране на изводи за законосъобразност на процесите и документите
и препоръки за тяхното проектиране/ревизия в съответствие с изискванията.
• Изготвяне или изменение на документи в изпълнение на изискванията за защита на лични данни, в това
число:
• изменения в договори, общи условия, формуляри и процедури;
• вътрешни правила, политики за сигурност и поверителност;
• съгласие за обработване на лични данни;
• регистър на дейностите по обработване на лични данни;
• регистър на нарушенията и уведомителна процедура за обмен на информация с контролния орган
при регистрирани събития за пробив в данните (Data Breach);
• процедури за въвеждане на ролята на длъжностно лице по защита на данните – правомощия,
отговорности, взаимодействие.
• Съдействие при въвеждане на необходимите мерки, в това число при провеждане на оценка на
въздействието върху защитата на лични данни.

Административно право

FLS може да Ви представлява и в областта на административното право със следните услуги:
• Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове
административни актове;
• Обжалване по административен и по съдебен ред на индивидуални административни
актове на държавната, общинската и данъчната администрация;
• Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи;
• Консултации по административно право и оказване на ефективно съдействие на
чуждестранни граждани във връзка с придобиването на българско гражданство,
легализиране на пребиваването и статута на чужденците на територията на Република
България, осигуряване на визи и разрешения за временно или постоянно пребиваване в
страната;
• Процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички
съдебни инстанции.

Семейно и Наследствено право

Ние разбираме специфичния характер на този тип отношения, поради което избираме
индивидуален подход към всеки отделен случай. Характерът на споровете в тази сфера
обуславя стремежа ни към постигане на споразумение, но когато това се окаже невъзможно,
нашият екип защитава своите доверители чрез процесуално представителство по съдебни
производства.
Предоставяме консултации и съдействие относно:
• Постигане на извънсъдебни споразумения чрез медиация;
• Сключване на брачни договори и брачни споразумения;
• Защита интересите на съпрузи по бракоразводни дела;
• Наследствени отношения;
• Производства пред административни и съдебни органи във връзка с права на малолетни и
непълнолетни;
• Процедури относно пътуване в чужбина с ненавършили пълнолетие деца;
• Процесуално представителство при производства за: разводи, родителски права,
осиновявания, ограничителни заповеди.